Posts

Showing posts from April, 2013

வலசையில் வெளியான கதை...

வசுந்தரா தொகுப்பில் வந்திருக்கும் ஒரு கதை... எனக்கு விருப்பமானது.

எங்களது சிறிய நகரில் இப்பொழுது கடவுளர்கள் இல்லை